Vaizdo konferencija Kaunas-Oslas-Vilnius

„Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus“

Kovo 14 – π diena

π– tai matematinė konstanta, plačiai naudojama matematikoje ir fizikoje. Jos žymėjimui naudojama graikiška raidė π. π yra lygus apskritimo ilgio

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

„Prieš 26-erius me­tus Ko­vo 11-ąją Tau­tos įga­lio­tieji at­sto­vai oku­pa­ci­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų ap­sup­ty pa­si­ra­šė Ne­pri­klau­so­mos Vals­ty­bės At­kū­ri­mo Ak­tą, kuris su­grą­ži­no Lie­tu­vą