Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

„Prieš 26-erius me­tus Ko­vo 11-ąją Tau­tos įga­lio­tieji at­sto­vai oku­pa­ci­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų ap­sup­ty pa­si­ra­šė Ne­pri­klau­so­mos Vals­ty­bės At­kū­ri­mo Ak­tą, kuris su­grą­ži­no Lie­tu­vą