Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

„Prieš 26-erius me­tus Ko­vo 11-ąją Tau­tos įga­lio­tieji at­sto­vai oku­pa­ci­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų ap­sup­ty pa­si­ra­šė Ne­pri­klau­so­mos Vals­ty­bės At­kū­ri­mo Ak­tą, kuris su­grą­ži­no Lie­tu­vą į ly­gia­ver­čių pa­sau­lio tau­tų ben­dri­ją, at­vė­rė nau­jus ke­lius į at­ei­tį, su­tei­kė nau­jų ga­li­my­bių.

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na – lie­tu­vių Tau­tos dva­sios diena. Šią dieną ryž­tu ir su­telk­tu­mu buvo su­si­grą­žin­ta Vals­ty­bė ir Lais­vė. Tik dėl Lietuvos žmonių Vie­nybės ga­li­me džiaug­tis lais­ve. Ši die­na – tai Lais­vės šven­tė.” – tokie prasmingi žodžiai nuskambėjo mūsų gimnazijoje Kovo 11-osios išvakarėse. Po to visi giedojome himną, VSMC direktorė tarė sveikinimo žodį.

Šventėje dalyvavo  garbi viešnia – Kovo 11-osios akto signatarė, aktorė Nijolė Oželytė bei mūsų seni bičiuliai – Karoliniškių muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Raimonda Janutėnaitė su grupe mokinių. Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai padovanojo puikią muzikinę  dovaną – gražų koncertą.  Po koncerto kalbėjo Kovo 11-osios akto signatarė Nijolė Oželytė. VSMC mokiniai signatarės puikią, įdomią, emocingą  kalbą palydėjo gausiais plojimais.

Tai buvo prasmingas, gyvas, įdomus Laisvės dienos renginys.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nelda Pilkienė