Nuotolinio mokymosi proceso organizavimas VSMC. Informacija mokiniams ir tėvams

  1. Mokymo nuotoliniu būdu organizavimas:

1.1. nuotolinio mokymo procesą planuoja ir įgyvendina VSMC administracija. Su administracija galite susisiekti: telefonu – (8-5)2751577 (raštinė), el. paštu rastine@smc.vilnius.lm.lt;

1.2. mokymas tęsiamas pagal ugdymo planą;

1.3. informaciją apie mokymą (-si) mokiniai gauna el. dienyno žinute ir  kitomis ryšio priemonėmis (el. paštas, telefonas, socialiniai tinklai ir kt.). Žinutėse pateikiama informacija apie prisijungimą prie mokymo platformų, kita būtina informacija;

1.4. informacija nuolat atnaujinama ir skelbiama VSMC interneto svetainėje (www.vsmc.lt), VSMC Facebook paskyroje, siunčiama el. dienyno pranešimais ir  kitomis ryšio priemonėmis (el. paštas, telefonas, socialiniai tinklai ir kt.). Jei kyla klausimų, mokiniai kreipiasi į klasių vadovus, dalykų mokytojus, bibliotekininką, IKT koordinatorius (kontaktai skelbiami VSMC interneto svetainėje).

  1. Ugdymo įgyvendinimas:

2.1. mokymosi užduotys skiriamos el. dienyne, nurodant pamokos temą, pagrindinės informacijos šaltinį, atsiskaitymo būdą ir laikotarpį;

2.2. ugdymui (-si) reikalinga medžiaga ir/ar nuoroda į ją įdedama į Moodle aplinką arba el. dienyną;

2.3. mokytojai dalykininkai supažindina su  lankomumo žymėjimo ir atsiskaitymo tvarka,  informuoja mokinius Moodle aplinkoje arba el. dienyne;

2.4. pagal pamokų tvarkaraštį mokytojai Moodle aplinkoje konsultuoja mokinius, stebi,  analizuoja jų  pasiekimus bei pažangą ir apie tai  informuoja;

2.6. mokytojai organizuoja tarpinius įsivertinimus, fiksuoja juos el. dienyne. Mokiniai užpildo individualios pažangos įsivertinimo klausimyną nuotolinio mokymosi Moodle aplinkoje;

2.7. mokiniai dalyvauja nuotolinėse pamokose pagal pamokų tvarkaraštį, savarankiškai ir sąžiningai atlieka užduotis ir  laiku atsiskaito;

2.8. esant prastam interneto ryšiui, kuris neužtikrintų sklandaus abipusio mokinių ir mokytojų bendravimo, ar nepavykus mokiniams prisijungti prie pamokos, mokiniai kreipiasi į mokytojus  ir bendrauja el. paštu, el. dienynu ar kitais būdais;

  1. Kilus klausimams dėl ugdymo procesui reikalingos literatūros ir informacijos paieškos kreipiasi į bibliotekininką el. dienyno žinute ar el. paštu jolanta.liksiene@vsmc.lt.