ERASMUS+ KA2 2016-2018 m. m.

Nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC) vykdo Erasmus+ finansuojamą strateginės partnerystės projektą „Mokymo priemonių ir informacinių įrankių paketas, skirtas pabėgėliams ir imigrantams“ („Information and Education Materials for refugees and immigrants“) 2016-1-ES01-KA204-025077.

• Projekto tikslai

  • Išsiaiškinti, kokius iššūkius patiria pabėgėliai/imigrantai juos priimančiose šalyse.
  • Prisidėti prie pabėgėlių ir imigrantų veiksmingos integracijos į socialinį, kultūrinį gyvenimą ir darbo rinką.
  • Parengti praktinę informaciją ir mokomąją medžiagą (įvairiomis audiovizualinėmis priemonėmis ir skaitmeniniu formatu) kartu su savo šalies mokiniais (Latvijos, Lietuvos, Italijos ir Ispanijos).
  • Bendradarbiauti su projekto partneriais bei ir dalintis gerąja patirtimi mokant kitataučius mokinius.

• Numatomi rezultatai

  • Bendradarbiaujant su nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) ir projekto partneriais bus sukurta naudinga ir vertinga medžiaga, padėsianti pabėgėliams/imigrantams integruotis.
  • Gerės mokytojų profesiniai įgūdžiai, kurie stiprins mokinių motyvaciją ir bendrąsias kompetencijas: komunikacijos užsienio kalbomis, socialinę, IKT ir kt.
  • Kurdami mokomąją medžiagą Lietuvos, Latvijos, Ispanijos, Italijos mokiniai patirs, su kokiais sunkumais susiduria kitataučiai jų šalyje, ugdysis empatiją.

• Kordinatorių susitikimai

Pirmas (2016 m. lapkričio 2-5 dienomis)

◦ Antras (2018 m.)

• Mokymai

◦ Lietuva (2017 m. kovo 20-24 dienomis)

◦ Italija

◦ Latvija

Sukurta mokomoji medžiaga
• Detalus projekto veiklų aprašymas (pildomas)

Parengė anglų kalbos vyresn. mokytoja Ana Tymčiuk