Istorija

 

1993-1994 m. m.

 • Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro įkūrimas.
 • Patvirtinti centro nuostatai, siekiama sudaryti sąlygas suaugusiesiems įgyti trūkstamų žinių, formalųjį išsilavinimą, dalyvauti neformalioje veikloje.
 • Gauta pirmoji kompiuterių labdaros siunta.
 • Visa bendruomenė maksimaliai įtraukiama į VSMC gyvenimą, kurio pagrindas – bendravimas ir bendradarbiavimas.
 • Centre mokosi 112 mokinių ir dirba 14 mokytojų.

1994-1995 m. m.

 • Pradėtas taikyti anglų, vokiečių, lietuvių valstybinės ir informacinių technologijų dalykų modulinio mokymo (-si) būdas.
 • Centre mokosi 219 mokinių ir dirba 18 mokytojų.

 

1995-1996 m. m.

 • Aktyvus mokytojų ir administracijos patirties keitimasis su Skandinavijos suaugusiųjų švietimo įstaigomis (stažuotės, seminarai, mokymai).
 • Centre mokosi 373 mokiniai ir dirba 24 mokytojai.

 

1996-1997 m. m.

 • Anglų k. mokytojos iš Danijos L.Talbro patirties sklaida mūsų centre.
 • Centre mokosi 525 mokiniai ir dirba 25 mokytojai.

 

1997-1998 m. m.

 • Startuoja keli tarptautiniai Skandinavijos ir Lietuvos projektai SIMULAB (anglų kalbos ir istorijos mokslai), HABITAT (gamtos mokslai).
 • Vyksta Lietuvos ir Skandinavijos mokytojų patirties sklaida.
 • Centre mokosi 567 mokiniai ir dirba 22 mokytojai.

 

1998-1999 m. m.

 • Centro mokytojų ir administracijos komanda dalyvauja PHARE/Tacis CBS projekte “Andragogikos pagrindai ir suaugusiųjų mokymo centrų veiklos plėtra dešimtyje Lietuvos apskričių”.
 • Pažintinė kelionė į Nidą sprendžiant ekologines problemas, susijusias su vandens ir oro užterštumu, atliekami bandymai.
 • Įsteigta mokytojų konsultantų tarnyba, teikianti informaciją miesto bendruomenei ir centro mokiniams apie išsilavinimo galimybes, ugdymo turinį, eigą.
 • Plečiama neformaliosios veiklos pasiūla, pradeda veiklą integruotų menų klubas, Vilniaus gatvėse organizuojamos įvairios akcijos.
 • Centre mokosi 772 mokiniai ir dirba 23 mokytojai.

 

1999-2000 m. m.

 • Vilniaus miesto suaugusiųjų mokyklų ir centrų mokytojams organizuojame konferenciją, pavadintą “Suaugusiųjų mokymo centro kūrimas ir plėtra”.
 • Mokytojai su mokiniais dalyvauja miesto olimpiadose, konkursuose, konferencijose. Konferencijoje, vykusioje “Židinio” SMC , istorijos mokytoja su savo mokiniais skaito pranešimus.
 • Centre mokosi 832 mokiniai ir dirba 34 mokytojai.

 

2000-2001 m. m.

 • Diegiamas profilinis mokymas.
 • Kasmet VSMC pradeda dalyvauti suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose.
 • Nuolat organizuojamos integruotos tarpdalykinės pamokos: istorija, lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, lenkų kalbos, dailė, bendradarbiauja centro skaitykla, biblioteka.
 • Vykdomi pirmieji mokykliniai projektai.
 • VSMC rengia miesto konferenciją, skirtą knygnešio savaitei. Apie tai rašo 2001 m. birželio mėn. (121) “Informacinis leidinys”.
 • Surengta netradicinio ugdymo diena “Profiliavimo problemos suaugusiųjų mokymo centruose bei mokyklose, jų sprendimo būdai”.
 • Žvėryno bendruomenei pradėtos rengti pirmosios akcijos.
 • Centre mokosi 770 mokinių ir dirba 39 mokytojai.

 

2001-2002 m. m.

 • Laimėtas dr. J.Kazicko šeimos fondo, p. V.G.Gruodžio ir UAB “Omnitel” Lietuvos švietimo paramos projektas: gauta kompiuterinė technika, įvestas interneto ryšys.
 • Neformaliojo ugdymo plėtra: folkloro vakaronė, mokiniai dalyvauja meninio skaitymo konkursuose, Užgavėnių šventė Žvėryno bendruomenei.
 • Kuriamas filmas apie centrą.
 • Mokiniai ir mokytojai dalyvauja tradicinėje kaukių eisenoje “Vilniaus dienos 2001”.
 • Centre mokosi 726 mokiniai ir dirba 46 mokytojai.

 

2002/2003 m. m.

 • Laimėti pirmieji ES Socrates Grundtvig 2 tarptautiniai projektai : “Vadovavimas ir konsultavimas”, “Mokymosi trikampiai”.
 • Tobulinama centro veikla, plečiamas neformalusis ugdymas: mokiniai aktyviai dalyvauja miesto konkursuose, laimi prizines vietas.
 • Centre mokosi 825 mokiniai ir dirba 39 mokytojai.

2003-2004 m. m.

 • Pradėtas vykdyti mokyklos vidaus auditas: rūpinamasi centro darbo rezultatais, kuriama jauki aplinka.
 • Tobulinama centro veikla: vertinama ir įsivertinama.
 • Laimėtas tarpautinis ES Socrates Grundtving 2 projektas “Baltijos mokymosi lyga”, skirtas inovatyvių mokymosi metodų plėtrai rengiant vaizdo konferencijas.
 • Plečiama neformaliojo ugdymo veikla.
 • Pradeda veiklą jungtinis mokytojų ansamblis “Gospel”.
 • 45% moksleivių įstojo mokytis į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas.
 • Centre mokosi 810 mokinių ir dirba 45 mokytojai.

2004/2005 m. m.

 • Laimėtas ES Socrates Grundtving 1 tarpautinis projektas “Matematikos taikymas realiose gyvenimo situacijose”.
 • Plėtojamas ir propaguojamas matematikos mokymas (-is) besiremiant realiomis gyvenimo situacijomis. Projekto rezultatas – matematikos vadovėlis, skirtas suaugusiesiems mokymui.
 • Tęsiamas vidaus auditas: pagrindinis vertinimo kriterijus – akademiniai mokinių pasiekimai, stojimas į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas.
 • Centre mokosi 811 mokinių ir dirba 46 mokytojai.

2005-2006 m. m.

 • Aktyviai dalyvaujame kurdami tarptautinius, šalies ir centro projektus: laimėtas Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro projektas “Pilietiškumo mokykla – SMC energijos centras”.
 • Vyko seminarai dailės mokytojams, renginiai VSMC bendruomenei, praktiniai užsiėmimai “Menų dirbtuvės”.
 • Laimėtas pirmasis centro inicijuotas edukacinis šalies dailės kūrybinių darbų konkursas “Noriu – kuriu”. Dalyviai atliko kūrybinius darbus iš įvairiausių su profesijos specifika susijusių medžiagų: kompaktinių diskų, statybinių plytų ir kt.
 • Pradėtas bendruomenės informavimas apie švietimo galimybes ir ryškiausias centro gyvenimo akimirkas: informacija skelbiama “www.vilnius.lt” interneto tinklapyje.
 • Centre mokosi 715 mokinių ir dirba 42 mokytojai.

2006-2007 m. m.

 • Laimėtas tarptautinis ES Socrates Grundtvig 2 projektas “Žiniasklaidos įtaka suaugusiųjų švietimo vystymui”: stiprinamas ir remiamas dialogas tarp įvairių tikslinių grupių siekiant integruoti žiniasklaidos panaudojimo galimybes suaugusiųjų mokymo procese.
 • Laimėtas Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro projektas “Kūryba – gyvenimo atgaiva”.
 • Tęsiama tradicija rengiant centro inicijuotą dailės kūrybinių darbų konkursą, patvirtintą LR ŠMM.
 • Dar kartą laimėtas šalies edukacinis konkursas “Noriu – kuriu”.
 • Centre mokosi 610 mokiniai ir dirba 43 mokytojai.
 • 2007/2008 m. m.
 • Bendruomenės nariams organizuojamos edukacinės ekskursijos po šalį.
 • Įsteigtas PIT’as.
 • Plečiamas bendravimas ir bendradarbiavimas su šalies ir užsienio partneriais.
 • Rūpinamasi centro bendruomenės tobulėjimu.
 • Centre mokosi 565 mokiniai ir dirba 36 mokytojai.

2008-2009 m. m.

 • VSMC vėliavos ir pastato šventinimas.
 • Muziejaus atidarymas.
 • Dalyvaujama suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimo, plėtojant UDC, projekte.
 • VSMC direktorė N. Kimso apsigynė I vadybinę kategoriją, dir. pav. ugdymui J. Paškevičienė – II kategoriją, dir. pav. ugdymui V. Povilenskienė – III kategoriją.
 • Rengimasis akreditacijai.
 • Centre mokosi 540 mokiniai ir dirba 34 mokytojai.

2009-2010 m. m.

 • LR ŠMM ministro 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu „Dėl Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ Nr. V-599 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro (VSMC) vykdoma suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa akredituota. Tapome pirmuoju Lietuvoje suaugusiųjų mokymo centru-gimnazija.
 • VSMC dir. pav. ugdymui O. Ziminskajai suteikta III vadybinė kategorija.
 • Įdiegta MOBIS programa.
 • Centre mokosi 523 mokiniai ir dirba 34 mokytojai.

2010-2011 m. m.

 • įvyko patalpų renovacija pagal ES Struktūrinių fondų vykdomą „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimo“ projektą, kurio kodas VP3-2.2-ŠMM-05-V-01-001. Šis projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.
 • Pradėjome dalyvauti Mokyklų struktūros tobulinimo (MSTP) 2011-2013 metų programoje.
 • Startuojame tarptautiniame Nordplius projekte „Adult learning social media“ („Suaugusiųjų mokymas naudojant socialinę žiniasklaidą – visiems ir kiekvienam“). Organizuoti partnerių susitikimai ir seminarai suaugusiųjų švietėjams ir žurnalistams įvairiais socialiniais aspektais. Taip pat vyko mokymai, kaip naudotis socialinės žiniasklaidos tinklapiais.
 • Vyko projekto  seminaras.
 • Baigėme vykdyti  ES Struktūrinių Fondų projektą „Socialinės integracijos gerinimas per kompiuterinį raštingumą“.
 • Vyko Vilniaus miesto suaugusiųjų mokymo centrų ir vidurinių mokyklų komandų seminaras „Kultūrinių aplinkų edukacija besimokančioje organizacijoje“.


2011-2012 m. m.

 • Vyko ES Struktūrinių Fondų seminarai „Finansinis suaugusiųjų švietimas“, „Tėvų švietimas“ ir „Trečiojo amžiaus asmenų mokymas“ (dirbantiems su 50–80 m. asmenims).
 • Tapome Švietimo mainų paramos fondo organizuoto 2011 m. kokybės konkurso „Mokymosi visą gyvenimą programos“ nominantais.
 • Dalyvavome partnerių susitikime – Švietimo mainų paramos fondo organizuotoje konferencijoje „Karjeros valdymo kompetencijos: koncepcija ir tarpsektorinis tolydumas“.
 • Dalyvavome Mykolo Romerio universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Inovatyvūs suaugusiųjų įgalinimo metodai: edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos“.
 • Pradėtas suaugusiųjų mokymosi čekių sistemos bandomojo diegimo eksperimentas.
 • Organizuoti ES Socialinio Fondo mokymai „Teisinis raštingumas“ ir „Meninis ugdymas“.

 

2012-2013 m.m.

 • Centre mokosi 659 mokiniai, dirba 30 mokytojų.
 • Dalyvaudamas Mokyklų struktūros tobulinimo projekte centras pertvarkė savo organizacinę struktūrą.
 • VSMC tęsia dalyvavimą tarptautiniame projekte „Lyderių laikas 2“.
 • Įsteigėme Karjeros centrą.
 • Ugdymo plėtotės centro specialistams pristatėme Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro praktinę metodinę veiklą.
 • Mokome valstybinės lietuvių kalbos užsieniečius, atvykusius gyventi ar dirbti Lietuvoje.
 • Vykdėme ES Socialinio fondo mokymus „Teisinis raštingumas“ ir „Meninis ugdymas“.
 • Remdamasis Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamu projektu „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“  VSMC organizavo Sveikos gyvensenos mokymus Vilniaus mieste.
 • Vykdydamas ŠMPF Grundtvig projektą „Miškai visiems, visi už miškus” („Forests for All, All for Forests”) VSMC surengė tarptautinį seminarą „Miškai – mūsų žemės gyvos mintys”.
 • Gerąją patirtį skleidėme šalies konferencijoje „Šiuolaikinių technologijų panaudojimas mokyklos veiklos organizavime“.
 • VSMC – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konkurso „Kaip Europos Sąjungos parama prisidėjo prie Lietuvos mokyklų atnaujinimo?“ dalyvis.
 • Dalyvavome Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto surengtoje spaudos konferencijoje dėl LR Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo pakeitimo projekto.
 • Tradicinę kalėdinę labdarą skyrėme vienišiems Žvėryno senjorams.
 • Centre lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, ji dalyvavo VSMC Kovo 11-osios minėjime „Lietuvos laisvės kelias“.
 • Įsitraukėme į Žvėryno mikrorajono gamtos išsaugojimo judėjimą; prižiūrime vieną žymiausių šio mikrorajono paminklų – akmenį su iškaltais Gediminaičių stulpais, XV a. buvusį didžiojo kunigaikščio valdų riboženkliu.
 • 2013 m. liepos 24 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu prie Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro prijungta „Akiračio“ suaugusiųjų vidurinė mokykla.

 

2013-2014 m.m.

 • Centre sukomplektuota 19 gimnazijos klasių ir 2 neakivaizdinio mokymosi grupės, kuriose mokosi 585 mokiniai, dirba 28 mokytojai.
 • Mokome valstybinės lietuvių kalbos užsieniečius, atvykusius gyventi ar dirbti Lietuvoje.
 • VSMC švenčia savo veiklos 20-metį. Dominikonas brolis Pijus palaimino mūsų gimnaziją.
 • VSMC tęsia dalyvavimą tarptautiniame projekte „Lyderių laikas 2“.
 • Veiklą tęsia Karjeros centras.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutu (dabar – Filosofijos ir humanistikos institutas).
 • Gerąją patirtį skleidėme VSMC vykusiame Ugdymo plėtotės centro (UPC) organizuotame šalies renginyje „Suaugusiųjų ugdymo praktinė metodinė patirtis“.
 • VSMC – Vilniaus miesto suaugusiųjų mokyklų komandų viktorinos „Mes europiečiai“ nugalėtojai.
 • Gerąja patirtimi dalijomės su Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurine mokykla.
 • VSMC organizavo šalies konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“, skirtą K. Donelaičio 300 gimimo metinėms ir VSMC 20-mečiui. Konkurso globėja LR Seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė, konkurso rėmėja – leidykla „Tyto Alba“.
 • Tradicinę kalėdinę labdaros akciją „Gali pabūti Kalėdų angelu“ skyrėme vienišiems Žvėryno senjorams.
 • VSMC mokinys – LR Užsienio reikalų ministerijos projekto „Lietuva – NATO narė 2004-2014“ rašinių konkurso „NATO 2013 metais“ nominantas.
 • VSMC palaiko glaudžius ryšius su savo buvusiais mokiniais. „Sėkmės pamokos“ metu jie pasakojo apie savo sėkmingą kelią.
 • Centre lankėsi Nepriklausomybės akto signataras, rašytojas Kazys Saja, jis dalyvavo VSMC Kovo 11-osios minėjime.
 • Dalyvaujame Žvėryno mikrorajono gamtos išsaugojimo judėjime; prižiūrime vieną žymiausių šio mikrorajono paminklų – akmenį su iškaltais Gediminaičių stulpais.
 • Su pranešimu „Vertinimas ir į(si)vertinimas gamtos mokslų mokymo (si) procese“ dalyvavome respublikinėje suaugusiųjų ugdymo institucijų andragogų konferencijoje „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas bei įsivertinimas ugdymo procese“.
 • VSMC vykdo tarptautinius ir šalies projektus:
  • tarptautinis projektas „Lyderių laikas 2“;
  • NORDPLUS projektas „Motyvacija Augti” („Motivation to Grow”);
  • Adult Nordplius projektas „Motyvuotas, kūrybiškas ir modernus mokytojas – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas“;
  • Švietimo mainų paramos fondo Nordlius projektas „Motyvuotas, kūrybiškas ir modernus mokytojas – sėkmingo suaugusiųjų mokymosi proceso pagrindas“;
  • ES SF projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Suaugusiųjų mokymų pagal 19 modulių 25 savivaldybėse organizavimas;
  • ES SF projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų mokymo organizavimas;
  • ES SF projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Trečiojo amžiaus asmenų mokymai;
  • Šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursas „Kuriu, vadinasi esu“ ;
  • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“;
  • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) „Mini mokymai mokyklų komandoms“.

2014-2015 m.m.

  • Centre sukomplektuota 19 gimnazijos klasių ir 3 mokymosi grupės, kuriose mokosi 555 mokiniai, dirba 27 mokytojai.
  • Mokome valstybinės lietuvių kalbos užsieniečius, atvykusius gyventi ar dirbti Lietuvoje.
  • Veiklą tęsia Karjeros centras.
  • VSMC organizavo tęstinį šalies konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“, skirtą XX a. lietuvių poeto Henriko Radausko 105-osioms gimimo metinėms, jo tema – „Atradimai“. Konkurso globėja LR Seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė, konkurso rėmėjai – leidykla „Tyto Alba“ ir leidykla “Šviesa”.
  • Dalyvavome labdaros Ukrainos vaikams akcijoje “Padėk bendraamžiams išgyventi artėjančią žiemą“.
  • VSMC mokinys tapo kūrybinių darbų konkurso “Mokytis niekada nevėlu” laureatu.
  • Tradicinę kalėdinę gerumo labdaros akciją  skyrėme stokojantiems Žvėryno gyventojams.
  • VSMC mokiniai – pagarbos sausio 13-osios aukoms bėgimo dalyviai.
  • Vyko Saugaus interneto savaitės renginiai.
  • Tradicinė “Sėkmės pamoka” sukvietė buvusius VSMC mokinius pasidalinti asmeninės karjeros patirtimi.
  • Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva lapkričio 24-28 dienomis  vyko Nacionalinė karjeros savaitė.
  • Vyko kompleksiniai mokymai „Suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekėjų andragoginių kompetencijų ugdymas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“.
  • Dalyvavome Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamoje akcijoje “Lietuvai ir man”, skirtoje Lietuvos laisvės 25-mečiui.
  • Centre lankėsi Nepriklausomybės akto signataras, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Česlovas Okinčicas (Česlav Okinčic), jis dalyvavo VSMC Kovo 11-osios minėjime.
  • Kaip Žvėryno bendruomenės narė gimnazija prižiūri vieną žymiausių šio mikrorajono paminklų – akmenį su iškaltais Gediminaičių stulpais.
  • Dalyvavome tarptautinėje „Interneto savaitėje 2015“ (Get Online Week 2015.)
  • Su pranešimu dalyvavome tarptautinėje virtualioje konferencijoje “Suaugusiųjų profesinio orientavimo ir profesinio mokymosi nestabiliomis socialinėmis-ekonominėmis sąlygomis aktualios problemos“.
  • Skaitėme pranešimą II respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinių informacinių ryšių ir technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei”.
  • Vyko 2014-2015 m.m. vykdytų mokyklinių projektų pristatymas VSMC bendruomenei.
  • VSMC  abiturientų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų procentas viršijo ne tik kitų Vilniaus suaugusiųjų vidurinio ugdymo institucijų rezultatus, bet ir bendrojo ugdymo mokyklų bei visos Lietuvos lygį. Daugiau negu penktadalis VSMC abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas.
  • VSMC direktorei Nataljai Kimso suteiktas Metų andragogo vardas.
  • VSMC vykdo tarptautinius ir šalies projektus:
 •   NORDPLUS projektas „Motyvacija Augti” („Motivation to Grow”);
 • ES remiamas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“;
 • Šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursas „Kuriu, vadinasi esu“ .

2015-2016 m.m.

    • Centre sukomplektuota 21 gimnazijos klasė ir 2 mokymosi grupes, kuriose mokosi 530 mokinių, dirba 25 mokytojai;
    • VSMC nuolat didindamas suaugusiųjų mokymosi prieinamumą įdiegė nuotolinį mokymąsi;
    • vyko praktinis seminaras “Mokomės mokytis nuotoliniu būdu”;
    • mokome valstybinės lietuvių kalbos užsieniečius, atvykusius gyventi ar dirbti Lietuvoje;
    • veiklą tęsia Karjeros centras;
    • VSMC tęsė šalies konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“, skirtą XX a. lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio 85-osioms gimimo metinėms, jo tema – „Kukučio lūpomis sakoma tiesa“. Konkurso globėja LR Seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė, konkurso rėmėjai – leidykla „Tyto Alba“ ir leidykla “Šviesa”
    • minėjome tarptautines Europos kalbų ir Raštingumo dienas;
    • VSMC vyko vaizdo konferencija Vilnius-Oslas-Kaunas įgyvendinant tarptautinį projektą “Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus”;
    • minint LDK didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, kaip Žvėryno bendruomenės narė gimnazija tradiciškai aplankė ir sutvarkė vieno žymiausių šio mikrorajono paminklų – akmens su iškaltais Gediminaičių stulpais – aplinką;
    • devintą kartą laikėme Konstitucijos egzaminą; dalyvavome pilietinėje akcijoje “Konstitucija gyvai”;
    • 16-tą kartą dalyvavome suaugusiųjų mokymo savaitės „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ renginiuose;
    • tradicinę kalėdinę gerumo labdaros akciją  skyrėme stokojantiems Žvėryno gyventojams;
    • VSMC bendruomenė dalyvavo sausio 13-osios renginiuose “Aš prisimenu, kodėl esame laisvi”, centre svečiavosi nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Žygimantas Pavilionis;
    • minėjome tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną renginiu “Atmintis gyva, nes liudija. Lietuvos ir pasaulio teisuoliai”;
    • Vasario 16-ąją minėjome Signatarų namuose;
    • Kovo 11-ąją minėjome drauge su gimnazijos viešnia signatare Nijole Oželyte;
    • minėjome tarptautinę “PI skaičiaus dieną”;
    • dalyvavome Vilniaus  miesto konferencijoje-varžytuvėse “Užgavėnės-2016”;
    • vyko “Atvirų durų savaitės” ir “Nacionalinės karjeros savaitės” renginiai;
    • skaityti pranešimai NORDPLUS projekto “Motyvacija augti” konferencijose Halsinkyje ir Stokholme.
   • NORDPLUS projektas „Motyvacija Augti” („Motivation to Grow”);
   • 2016 m. laimėtas ŠMPF projektas Erasmus + KA1 „Profesinių komunikacijos kompetencijų tobulinimas plečiant organizacijos įvaizdį“;
   • laimėtas ŠMPF Nordplus Adult projektas „Atskirties šalinimas per patirtį ir mokymąsi“ („Overcoming exclusion through learning and experience“);
   • laimėtas ŠMPF projektas Erasmus + KA2 „Švietimo medžiagos rengimas pabėgėlių ir emigrantų mokymuisi“;
   • Karjeros centro vykdomas ŠMPF projektas Erasmus + KA3 „Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas GOAL“;
   • dalyvavimas tarptautiniame projekte „Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus“ kartu su Kauno technologijos universiteto informatikos fakultetu, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija, Nacionalinės distancinio mokymo asociacija, Lankstaus švietimo asociacija Norvegijoje (Flexible Education Norway);
   • dalyvavimas Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos PRALINE projekte „Tarpusavio vertinimas suaugusiųjų švietimo sektoriuje“;
   • Parengtas ir laimėtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektas „Informacinis, kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas“;
   • Rengiamas tęstinis šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursas „Kuriu, vadinasi esu“, tapome laureatais.

2016-2017 m.m.

 • VSMC suteiktas bronzinis Saugios e. erdvės ženklas;
 • Po to, kai gimnazija pasveikino Jungtinės karalystės karalienę Elžbietą II su jubiliejiniu gimtadieniu, VSMC gavo Jos Didenybės padėkos laišką;
 • VSMC mokinys tapo konkurso “Mokytis niekada nevėlu“ laureatu;
 • Tęsėme kūrybinių darbų konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“;
 • Organizavome Vilniaus miesto suaugusiųjų gimnazijų proto mūšį „Mano tėvynė – mano namai“, skirtą Kovo 11-ajai;
 • Dalyvavome LR Seime vykusioje konferencijoje „Visuomenės medijų raštingumas – saugios valstybės sąlyga“;
 • Mokiniai vyko į edukacinę kelionę „Karališkasis Birštono kurortas“;
 • Vykdėme visą eilę tarptautinių ir šalies projektų;
 • Gimnazijoje mokosi 519 mokinių, dirba 25 mokytojai.