Planavimo dokumentai

VSMC 2018-2022 m. strateginis planas 

 2018 metų  VSMC veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

VSMC 2019-2020, 2020-2021 m. m. ugdymo planai

VSMC lankomumo apskaitos ir centro nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

VSMC patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

VSMC darbo tvarkos taisyklės

VSMC mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

VSMC veiklos planas 2019 metams