Planavimo dokumentai

VSMC mokinių mokymosi ir elgesio taisyklės

VSMC strateginis planas 2018-2022 metams 

VILNIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKA

VSMC darbo tvarkos taisyklės 2020-09-01

VSMC veiklos planas 2020 metams

Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

VSMC 2019-2020, 2020-2021 m. m. ugdymo planai

VSMC pamkų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

VSMC mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas