Planavimo dokumentai

2013-2017 m. VSMC strategija

VSMC strateginis planas 2018-2022 metams

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų ugdymo planai

VSMC mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

2017-2018 m. m. VSMC veiklos planas

 

VSMC informavimo sistema (priedai)

VSMC lankomumo apskaitos ir centro nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

VSMC patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

VSMC darbo tvarkos taisyklės