Planavimo dokumentai

VSMC strateginis planas 2018-2022 metams 

VILNIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKA

Darbo tvarkos taisyklės

VSMC veiklos planas 2020 metams

Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

VSMC 2019-2020, 2020-2021 m. m. ugdymo planai

Lankomumo apskaitos ir centro nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas