Planavimo dokumentai

VSMC 2020 m. strateginių tikslų pasiekimo analizė

VSMC 2020-2021 m. m. ugdymo planas

VSMC mokinių mokymosi ir elgesio taisyklės

VSMC 2018-2022 metams strateginis planas

VSMC pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarka

VSMC darbo tvarkos taisyklės

VSMC 2021 metų veiklos planas

VSMC 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

VSMC pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

VSMC elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

VSMC patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

VSMC reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

VSMC mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

VSMC  mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

VSMC darbuotojų darbo apmokėjimo sistema