D.U.K.

 1. Ar informacinis centras-biblioteka dirba karantino metu?
  Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro informacinis centras-biblioteka karantino metu dirba nuotoliniu būdu.
  Informacija mokiniams teikiama el. dienyno žinutėmis. Kilus klausimų galima kreiptis šiais bibliotekos kontaktais:
  • el. paštu jolanta.liksiene@vsmc.lt;
  • tel. +370 627 98 239.
 2. Ar karantino laikotarpiu galima užsakyti vadovėlius ir kitą literatūrą?
  Karantino metu VSMC informaciniame centre-bibliotekoje nėra galimybės užsisakyti spausdintų vadovėlių ar kitos literatūros. Spausdintų leidinių užsakymas ir išdavimas bus tęsiamas pasibaigus karantino laikotarpiui.
  Mokiniai turi galimybę naudotis el. vadovėliais. Juos galima rasti šiais adresais:
  • Leidyklos „Briedis“ el. vadovėliai: https://evadoveliai.lt/;
  • UAB „Baltų lankų“ vadovėliai: https://dienynas.tamo.lt/Leidiniai?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tamo_grupe_atvere_savo_skaitmeniniu_leidiniu_erdve&utm_term=2020-03-27.
  Skaitmeninę grožinę literatūrą mokiniai gali skaityti „Vyturio“ elektroninėje bibliotekoje: https://www.vyturys.lt/.
 3. Ar karantino laikotarpiu galima grąžinti knygas į VSMC informacinį centrą-biblioteką?
  Karantino metu VSMC informacinis centras-biblioteka dirba nuotoliniu būdu, todėl knygas grąžinti galima pasibaigus karantino laikotarpiui. Karantino metu už laiku negrąžintas knygas delspinigiai nėra skaičiuojami.
 4. Kaip organizuojamas nuotolinis mokymosi procesas?

 • Mokymosi užduotys skiriamos el. dienyne, nurodant pamokos temą, pagrindinės informacijos šaltinį, atsiskaitymo būdą ir laikotarpį;

 • ugdymui (-si) reikalinga medžiaga ir/ar nuoroda į ją įdedama į Moodle aplinką arba el. dienyną;

 • pagal pamokų tvarkaraštį mokytojai Moodle aplinkoje konsultuoja mokinius, stebi, analizuoja jų pasiekimus bei pažangą ir apie tai informuoja;

 • mokiniai dalyvauja nuotolinėse pamokose pagal pamokų tvarkaraštį, savarankiškai ir sąžiningai atlieka užduotis ir laiku atsiskaito.

    5. Kur mokiniai gali kreiptis pagalbos?

 • nuotolinio mokymo procesą planuoja ir įgyvendina gimnazijos administracija. Su administracija galite susisiekti: telefonu – (8-5)2751577 (raštinė), el. paštu rastine@smc.vilnius.lm.lt;

 • informacija nuolat atnaujinama ir skelbiama VSMC interneto svetainėje (www.vsmc.lt), VSMC Facebook paskyroje, siunčiama el. dienyno pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis (el. paštas, telefonas, socialiniai tinklai ir kt.). Jei kyla klausimų, mokiniai kreipiasi į klasių vadovus, dalykų mokytojus, bibliotekininką, IKT koordinatorius (kontaktai skelbiami VSMC interneto svetainėje);

 • kilus klausimams dėl ugdymo procesui reikalingos literatūros ir informacijos paieškos kreipiasi į bibliotekininką el. dienyno žinute ar el. paštu jolanta.liksiene@vsmc.lt.